.دوز بازی یک بازی فکری ایرانی دو نفره است

.بازیکنان تلاش می‌کنند سه مهرهٔ خود را به ردیف در جایگاه‌ها بنشانند

.و همچنین مانع ردیف شدن مهره‌های حریف شوند

Tic Tac Toe Gameبرگشت به سایتدوز بازی