دکمه روشن را فعال کنید سپس روی دکمه شروع کلیک کنید و رنگهایی را که نمایش داده میشود تکرار کنید.دکمه سخت برای بازی دشوارتر است

--

شمارش

شروع

سخت

خاموش

روشن