"درام"بزنیداز منوهای سمت راست استفاده کنید

Crash
Hi hat
Snare
Right tom
Left tom
Floor tom
Kick
B J H G F Y T