پیام پزشکی جدول و سرگرمیرنگ ادرار بیانگر سلامتی

توجه کنیدپیشگیری ،آسانتر از درمان است

رنگهای متفاوت ادرار بیانگر وضع سلامت

از روی نمونه رنگها وضعیت سلامت خود را تشخیص دهید