تبلیغ در صفحه اول کتاب

تبلیغ در صفحه اول کتاب

..............................................ماهیانه هشت میلیون(8,000,000)ریال
..............................................شامل تصویر دلخواه و شرح مطلب همراه با لینک شما
..............................................برای سفارش اینجا کلیک کنید

تبلیغ در اطراف کتاب

ماهیانه ده میلیون(10,000,000) ریال
شامل لوگو و شرح مطلب همراه با لینک شما
برای سفارش اینجا کلیک کنید

 تبلیغ در اطراف کتاب

تبلیغ در صفحه آخر کتاب

ماهیانه پنج میلیون(5,000,000) ریال
شامل تصویر دلخواه و شرح مطلب همراه با لینک شما
برای سفارش اینجا کلیک کنید

تبلیغ در صفحه آخر کتاب

پشت جلد آخر کتاب

ماهیانه شش میلیون(6,000,000) ریال
شامل تصویر دلخواه و شرح مطلب همراه با لینک شمابرای سفارش اینجا کلیک کنید

پشت جلد آخر کتاب

اهدای محصولات شما

شما میتوانید محصولات خود را در قالب هدایا به خوانندگان کتابها اختصاص دهید

اهدای محصولات شما
< >

بازگشت به سایت جدول و سرگرمی

کلیک کنید