Text Size

 

 

جَفر یا علم‌الحروف

کتاب جفر جامع

جَفر یا علم‌الحروف

 

از علوم خفیه است و به ادعای باورمندان، به تفسیر حروف و اسما، از طریق قواعدی که در آن تعریف شده می‌پردازد. به عبارت دیگر، جفر به دست آوردن مجهولات (پاسخ) است، از روی کلمات جملهٔ سؤال به‌علاوهٔ اطلاعاتی در مورد زمان سؤال و اسمائی از خداوند که با سؤال ارتباط دارند.

جفر با عددشناسی متفاوت است. تفاوت علم الحروف با علم اعداد یا همان عددشناسی این است که علم اعداد تنها می‌پردازد به تفسیر و معنای اعداد از طریق اعداد و ترکیب‌های عدد؛ اما علم‌الحروف می‌پردازد به تفسیر اسما، کلمات و حروف از طریق حروف و اعداد. اما با جاماتریا (از چند وجه) شبیه تر است .

 

 

كتاب جفر جامع بر اساس 28 حرف الفباي عربيست كه به ام الحروف معروف است این کتاب شریف داراي 784 صفحه بوده که در هر صفحه از آن جدولي 28×28 خانه و جمعاً دارای 784 خانه می‌باشد و كل خانه‌هاي كتاب 614656 خانه بوده این کتاب به گونه‌ای است که در هر خانه آن 4 حرف است و هر خانه 4 حرفي را علماي علم جفر، آن را اساس عناصر اربعه، سازنده جهان مي‌دانسته‌اند كه به ترتيب ظهور عناصر ( آتش – باد – آب – خاك ) در طبيعت و از سبك به سنگين است.

هر 28 جزء از اين كتاب را به يك حرف اختصاص مي‌دهند كه جزء اوّل را به الف و جزء بيست و هشتم را به غين ، يعني در اصطلاح علماي علم جفر، حروف اوّل هر خانه را نشانه (جزء) از 28 جزء جفر جامع و حرف دوم را يك صفحه از 28 صفحه هر حرف و حرف سوم را يك سطر از 28 سطر افقي و حرف چهارم را نشانه يك خانه از 28 خانه هر سطر و در انتهاي آن كتاب مي دانند .

و در اين كتاب هر كلمه 4 حرفي به هر زباني كه بخواهند مي‌توان پيدا نمود بدون اينكه آن كلمه در خانه هاي ديگر تكرار شده باشد.

دربارة جفر و علم جفر سخن بسيار است وكاربرد واژة جفر هم گسترة وسيع دارد. مثلاً كارشناس بزرگ اين گونه امور علامه حسن زادة آملي دربارة جفر مي گويد: «جفر يعني كتاب آفرينش«(۱)

در اين كلام، عالم آفرينش يك نوع جفر تلقي شده است. چون اسرار نهفته فراواني در آن وجود دارد، و هم چنين دربارة علم جفر گفته اند: علم جفر كه امروزه كمتر كسي همت آموختن آن را دارد، وسيله اي است براي شناختن رويدادها از راه حروف و اعداد و خواص آنها كه بر مبناي حدس و تخمين مبتني است.(۲) و هم چنين گفته اند: علم جفر علمي است كه در آن از علم حروف بحث مي شود و آن را علم حروف نيز مي نامند و علم تكبير هم مي گويند.
فائدة آن علم اين است كه انسان از طريق آن بر فهم و درك خطاب محمدي، «معارف اسلامي» آن گونه كه است دست پيدا مي كند. و هم چنين از طريق علم جفر، به حوادث اين جهان، تا هنگام انقراض آن مي توان دست يافت. سيد سند، در شرح مواقف،

در مقصد دوم آن كتاب گفته است كه يكي از اقسام علوم، علم جفر و جامعه است، و آن عبارت است از دو كتابي كه حضرت امير مومنان علي(ع) به روش علم جفر و علم حروف آن را نگاشته و حوادث جهان را تا پايان آن در آن كتاب بازگو كرده است و ائمه(ع)  هر كدام با اين علم آشنا هستند و همواره حوادث جهان را از طريق آن دو كتاب استخراج مي كرده اند.(۳)
۲٫نكتة ديگر دربارة جفر و علم جفر آن است كه دانشمندان بزرگي كه در اين فن وارد هستند و تمام احوال و حوادث جهان را از اين طريق به گونه اي استخراج مي كنند و هر كس به اندازه توانايي معرفت و دانش خود در اين علم، محاسباتي بر اساس حروف ابجد انجام مي دهد. مثلاً حروف «ابجد» كه ۲۸ حرف است، هر حرفي ۲۸ صفحه است و هر صفحه داراي ۲۸ سطر است، و هر سطري داراي ۲۸ خانه است، حاصل ضرب اين اعداد ۶۱۴۶۵۶ مي شود. و بدين ترتيب كساني كه بهرة از آن علم دارند، مي توانند حوادث جهان را به نحوي پيش بيني كنند.(۴)
.۳نكتة ديگر دربارة جفر آن است كه ابن خلدون مي گويد: بدان كه اصل كتاب جفر اين است كه هارون بن سعيد عجلي، كتابي داشته است كه آن را از امام جعفر صادق(ع) روايت كرده است و در آن كتاب، علم به حوادثي است كه براي اهل بيت عصمت(ع) به طور عموم و براي بعضي از افراد آنها به طور خصوص، اتفاق خواهد افتاد و اين مطلب براي امام جعفر صادق(ع) و مردان بزرگ ديگر از خاندان او، از طريق كشف و كرامت معلوم گشته است،

و آنها نزد امام جعفر صادق(ع) به پوست گوساله اي نوشته شده بود كه بعد هارون بن عجلي آن را از آن حضرت روايت كرد و آن را تحرير نمود و تفصيل داد و به نام آن پوست اسم گذاري نمود، چون جفر در لغت شي كوچك و پوست كوچك از بزغاله يا گوساله را گويند، و نام آن علم از آن پوست گرفته شده است.(۵)
.۴مطلب ديگر آن است كه در منابع روايتي نيز دربارة جفر و جامعه سخن گفته شده است. از جمله نقل شده كه ابابصير به حضور امام صادق(ع) رسيد و پرسش هايي مطرح كرد، بعد امام، فرمود: همانا جامعه نزد ماست، و مردم نمي دانند جامعه چيست، جامعه طوماري است به طول هفتاد ذراع، پيامبر با املاء زباني آن حضرت و دستخط علي(ع) تمام حلال و حرام ها و همة احتياجات ديني مردم در آن بازگو شده است، بعد فرمود: همانا جفر نزد ما است، و مردم نمي دانند جفر چيست، جفر مخزني است از چرم كه علم انبياء و اوصياء و علم دانشمندان گذشته از امت هاي پيشين، در آن درج شده است.(۶)
.۵از مجموع آن چه درباة علم جفر بيان شد، معلوم شد كه علم جفر گر چه حقيقت دارد و در متون ديني و روايات از آن سخن بسيار گفته شده و علماي بزرگ به نحوي از آن علم بهره مند بوده اند، اما بايد توجه داشت كه فراگيري آن علم براي همه كس ميسور نيست و دست يابي به قواعد آن كارآساني نخواهد بود و چندان ضرورتي هم ندارد كه كسي در پي فراگيري آن باشد..۶در ميان دانشمندان بزرگ، افرادي چون خواجه نصير طوسي، و امثال وي دربارة علم جفر كتاب نوشته اند و قواعد آن را بازگو كرده اند و برخي از آثار علماي شيعه دربارة اين علم، در كتاب الذريعه تاليف آقا بزرگ تهراني آورده شده كه براي دست يابي به جزئيات آثار تاليف شده در اين باب به منبع ذيل مراجعه شود

جَفر یا علم‌الحروف، از علوم خفیه است و به ادعای باورمندان، به تفسیر حروف و اسما، از طریق قواعدی که در آن تعریف شده می‌پردازد. به عبارت دیگر، جفر به دست آوردن مجهولات (پاسخ) است، از روی کلمات جملهٔ سؤال به‌علاوهٔ اطلاعاتی در مورد زمان سؤال و اسمائی از خداوند که با سؤال ارتباط دارند.

جفر با عددشناسی متفاوت است. تفاوت علم الحروف با علم اعداد یا همان عددشناسی این است که علم اعداد تنها می‌پردازد به تفسیر و معنای اعداد از طریق اعداد و ترکیب‌های عدد؛ اما علم‌الحروف می‌پردازد به تفسیر اسما، کلمات و حروف از طریق حروف و اعداد.

واژه شناسی

جفر در لغت به معنای بزغاله یا پوست بزغاله است و چون اوراق اولیه جفر بر روی پوست بزغاله نوشته و عرضه شده بود بدین نام خوانده شده است.

علم‌الحروف عربی را جفر، و علم‌الحروف عبری را جماتریا (گماتریا) می‌نامند.

تاریخچه

منشا علم حروف دقیقا مشخص نیست. اما نهضت‌هایی همچون نهضت حروفیه با تکیه بر ارزش ‍ عددی حروف الفبا، تلاش‌هایی برای شکستن الفاظ جامد و بی‌روح داشت تا مخاطبان خویش را به تامل و تفکر وادار نماید.

جفر را علم حروف یا علم تکثیر نیز می گویند.

حروفیه معتقد بودند که «همه اشیا استوار به حروف می‌باشند» و «هر کس خواص حروف بداند همه اشیاء مسخر او شود» و علاوه بر این عقیده داشتند «همهٔ اسرار قرآن و احکام و سر قیامت و مبدا و معاد و هر چه از ازل بوده و باشد و خواهد بودن» در پردهٔ ۲۸ حرف عربی مستور می‌باشد. از حروفیه نقل شده است: «ظهور هستی با صوت است. اگر چیزی بی جان را به چیز بی جان دیگر بزنیم صوت که جوهر آن است ظهور می‌کند. این ظهور در جانداران از روی اراده و اختیار است. کمال صوت کلمه است و این نیز تنها در انسانها ظهور می‌کند. کلمه از حروف تشکیل شده است بنا بر این اصل صوت و کلمه حرف است. عربی ۲۸ حرف دارد که قرآن و جاودان نامه (کتاب اصلی فضل الله حروفی) با آن نوشته شده است.»

ابن ندیم در الفهرست [ص ۴۲۹] می‌نویسد: تاریخ اعتقاد به خاصیت داشتن حروف در اسلام بسیار کهن است.

در مورد سابقه توجه به این مباحث در اسلام اظهار نظرهای بسیاری شده است اما یکی از آنها که از درجه اهمیت بیشتری بر خوردار است، نظر سید حسن نصر است وی می‌گوید: «تنظیم و تدوین علم تمثیل و رموز عددی حروف با علم عدد را که نظیر آن نزد فیثاغورثیان قدیم و پیروان مکتب کابال[* ۱] در مغرب زمین نیز وجود داشته است در اسلام به علی ابن ابی‌طالب نسبت داده‌اند.»[نیازمند منبع]

در منطق فیثاغورث عدد معنا و مفهوم کلی و ماورا ء کمیت آورد، مثلا مثلث و مربع فقط کمیت نیستند و دارای شخصیت اند، اصلی هستند نه فرعی و عرضی، عدد در مکتب فیثاغورث مظهری از وحدت است که هیچگاه از مبدا خود جدا نمی‌شود.[نیازمند منبع]

برخی شیعیان باورمند به جفر، آن را منتسب به علی ابن ابی طالب می‌دانند. کتابی بنام جفر جامع که مشتمل بر ۲۸ جزو ۲۸ صفحه‌ای (۷۸۴ صفحه) با جدول‌هائی که ۲۸ در ۲۸ خانه هستند و با چهار حرف در خانه که با چهار الف شروع و با چهار حرف غ به پایان می‌رسد، منسوب به علی ابن ابی طالب است که در بعضی روش‌ها برای مستحصله از آن استفاده می‌شود و اعتقاد بر آن است که علوم اولین و آخرین در آن کتاب ملحوظ در ملفوظ است.[نیازمند منبع]

در توجه به حروف باید گفت که جنبش‌هایی که در ایران و سرزمین‌های اسلامی با اعتقاد به حروف رشد کرده بودند توانسته بودند پیروان بسیاری را نیز به دور اندیشه خود جمع کنند
نظر علوم تجربی به جفر

علم‌الحروف از نظر دانشگاهیان، علم نبوده و شبه‌علم شمرده می‌شود. به عبارت دیگر از دیدگاه علم حصولی، جفر نوعی خرافه به حساب می‌آید.

از دیدگاه باورمندان به علم جفر، علوم تجربی قدرت کافی جهت اثبات بسیاری از علوم را نداشته و اساساً اسم علم بر روی این مقوله حاکی از معلومی است که در پرده مانده

اعداد معادل حروف ابجد کبیر که در جفر از آن استفاده می‌شود
الف     ب     ج     د     ه‍     و     ز     ح     ط     ی     ک     ل     م     ن     س     ع     ف     ص     ق     ر     ش     ت     ث     خ     ذ     ض     ظ     غ
۱     ۲     ۳     ۴     ۵     ۶     ۷     ۸     ۹     ۱۰     ۲۰     ۳۰     ۴۰     ۵۰     ۶۰     ۷۰     ۸۰     ۹۰     ۱۰۰     ۲۰۰     ۳۰۰     ۴۰۰     ۵۰۰     ۶۰۰     ۷۰۰     ۸۰۰     ۹۰۰     ۱۰۰۰

روش‌های جفر

در جفر برای رسیدن به جواب سؤال، از روش‌های گوناگونی استفاده می‌شود. این روش‌ها بسته به اهمیّت سؤال متفاوت و در سطوری چند منتج به جواب می‌شود. از انواع روش‌ها، می‌توان به جفر آدم، جفر منبری و … اشاره کرد.[نیازمند منبع]

در جفر برای رسیدن به جواب از ریاضی و ستاره‌بینی نیز بهره می‌گیرند. نام سؤال کننده و نام پدرِ او و زمان سؤال به علاوه جمله سؤال، با روش ذکر شده در جفر، مبنای رسیدن به جواب است. یکی از مراحل مهم، که از آن به «سطر» نام برده می‌شود «سطر مستحصله» است که اصحاب جفر معتقدند با طهارت روح و… می‌توان به آن آگاهی یافت

حروف
حروف مسروری: ب، پ، ت، ث، چ، ح، خ، ر، ز، ژ، ط، ظ، ف، ه، ی
حروف مکتوبی: ن، م، و
حروف ملفوظی: الف، جیم، دال، ذال، سین، شین، صاد، ضاد، عین، غین، قاف، کاف، گاف، لام

ترتیب شماره حروف
تریب شماره حروف همان ترتیب حروف در زبان فارسی است منهای یک. یعنی شماره حروف از صفر (الف) شروع و با سی و یک (ی) ختم می‌شود.

ارکان عددی

جفر چهار رکن عددی دارد و یک رکن وهمی دارد.

چهار رکن عددی:

    عدد اول ۱۹ – «عدد جنگ»، خونریزی، مرگ.
    عدد آخر ۲۲ – «عدد مهربانی»، لذت، شهوت.
    عدد ظاهر ۲۴ – «عدد مادیات»، عدد بخشش
    عدد باطن ۲۷ – «عدد تربیت»، عدد سلطنت

و رکن وهمی همان فضای خالی بین کلمات است. و آن را «عدد کل» می‌نامند.

طبع حروف
نوشتار(های) وابسته: عناصر چهارگانه

حروف ظرفیت داشتن چهار طبع و یک روح را دارند.

    ۱۶ حرف اول در زبان فارسی اختیاری ندارد (روحی ندارد). و به آنها حروف مطلق اطلاق می‌شود: الف. ب . پ. ت . ث. ج . چ. ح . خ. د . ذ. ر . ز. ژ . س. ش
    ۱۶ حروف دوم در زبان فارسی اختیار دارند (روح دارند). و به آنها حروف نسبی اطلاق می‌شود: ص. ض . ط. ظ . ع. غ . ف. ق . ک. گ . ل. م . ن. و . ه. ی

با توجه به جدول اهطمیه حروف بادی و ….. تعریف می‌شوند

    حروف بادی: ب و ی ن ص ت ض
    حروف آتشی: ا ه ط م ف ش ذ
    حروف خاکی: د ح ل ع ر خ غ
    حروف آبی: ج ز ک س ق ث ظ

اول نقطه و بعد از آن الف را منشا تمام حروف می دانند. حرف الف و ص دارای طبع مشخصی نیستند و حرف الف نشان سکون کامل است و ص نشان اختیار کامل. حرف ی هم از حروف نسبی است و هم طبع چهارگانه دارد.

عده‌ای اعتقاد دارند منظور از فرشتگان با بال‌های دوگانه، سه‌گانه و چهارگانه که در قرآن (سوره فاطر آیه یک) به آن اشاره شده است، همان حروف است که هر کدام از طبع‌های آن یک بال محسوب می‌شود.[نیازمند منبع]

    موکل حروف خاکی: جبرئیل- جسمانی
    موکل حروف آبی: میکائیل – نفسانی
    موکل حروف بادی: اسرافیل – عقلانی
    موکل حروف آتشی: عزرائیل – عرفانی

در حروفی که داری چند طبع هستند، طبیعت غالب به ترتیب آب، خاک، آتش، باد است.

بسط حروف

بسط در لغت به معنای گشادن است. روش‌های بسط تنوع بسیاری دارد. از انواع شناخته شده بسط‌ها این است:

    بسط عددی.
    بسط ارتقا یا ترقی.
    بسط ابدال یا تبدیلی.
    بسط چرخشی.
    بسط سمائی یا آسمانی.
    بسط تملیک.
    بسط اعوان.
    بسط اخوان یا برادران.
    بسط اموال یا بسط دارائی‌ها.
    بسط تزویج.
    بسط تشخیص.
    بسط تساهل.
    بسط آمال.
    بسط تشاغل.
    بسط تکاثر.
    بسط تسافر.
    بسط تعلیم.
    بسط توارث.
    بسط تضاد.
    بسط تناقض.
    بسط نحسیه.
    بسط تناصف.
    بسط تنزیل.
    بسط تصغیر.
    بسط طبعی.
    بسط تخفیف.
    بسط تظلیم.
    بسط تنویر.
    بسط تعمیم.
    بسط تدویر.
    بسط تمازج.
    بسط عزیزی.
    بسط ترفع.
    بسط تضارب.
    بسط تجمیع.
    بسط تقوی.
    بسط تواخی.
    بسط تفارد.
    بسط اتصال.

و …

بسط حروفی

دوبار بسط می‌دهیم «باران» را می‌شود:

ب الف ر الف نون

ب الف لام ف ر الف لام ف نون واو نون.

سطور

سطور جفر صدیقی یا همان ۱۵ سطری به ترتیب ذیل است:

    سطر اساس
    سطر نظیره
    سطر حاصل اساس
    سطر حاصل نظیره
    سطر تتمه اولی
    سطر نسبت نظیره
    سطر نسبت دوم اساس
    سطر تتمه ثانیه
    سطر تتمه تتمتین
    سطر حاصل اعداد
    سطر قوا
    سطر حاصل
    سطر مستحصله
    سطر نظیره
    سطر صدر موخر (که سؤال کننده در این سطر به جواب رسیده‌است و چنانچه به جواب نمی‌رسید باید ادامه می‌داد تا به جواب دست یابد.)

مثال

مثالی کاملا ساده از علم جفر با روش ابداعی حامد حاج سعیدی: کلمه ” حسین ” را بصورت “حا” “سین” “یا” “نون” می‌نویسیم و در زیر آن کلمه “حسین” را بصورت “ح” “س” “ی” “ن” می‌نویسیم:

    حا سین یا نون
    ح س ی ن

حروف مشابه بالایی را با حروف مشابه پایینی خط می‌زنیم مثلا در “حا” حرف ح را با ح پایینی خط می‌زنیم. در انتها حروف “ن ی ن و ا” باقی می‌ماند که تشکیل کلمه “نینوا” را می‌دهد.

اگر این روش را با کلمه “علی” انجام دهیم حاصل کلمه “ایمان” خواهد بود.

تفاوت‌ها با دیگر علوم غریبه

از نظر دسته‌بندی علوم غریبه، جفر در سطوح عالی آن قرار دارد و با فال، سحر، طلسمات، هیئت و نجوم (ستاره‌بینی) و… در یک سطح قرار داده نمی‌شود.[نیازمند منبع]

از جمله مواردی که به اشتباه به علم جفر (خارج از گفته استادان اولیه) نسبت داده شده موارد ذیل می‌باشد: یافتن عناصر چیره بر سرشت هر فرد و میزان سازگاری افراد با یکدیگر- پیشگویی برای هر فرد- پیدا کردن زمانهای خوش شگون و بدشگون از راه اخترشماری- شرایط برآورده شدن آرزوها- بهبود بیمارها با خواندن ورد و افسون- خواص واجها- دریافت «رازهای» نام‌های پیشوایان اسلام از راه آیه تطهیر – تأثیر نام‌های خدای متعال- شماره‌شناسی شماره‌های آریایی، لرزشی، مادی و شماره‌های نیرومند. البته موارد بالا بعضاً از علم حروف مستخرج می‌شود ولی ربطی به جفر در لغت خاص آن ندارد.[نیازمند منبع]

انتساب دهندگان این موارد به جفر می‌کوشند تا بر پایه زمان زایش هر شخص، ویژگی‌ها و منش او را بازگو کنند. مثلاً استفاده از زمان تولد فرد در سؤالِ جفری سبب این باور شده است که طالع و ویژگی‌ها و منش افراد را می‌توان با جفر بازگو کرد. گرچه پرسش از موارد فوق در جفر فرد را به جواب می‌رساند اما کاربرد جفر خاص این موارد نبوده و دیده نشده است که استادان جفر، آن را در چنین مواردی استفاده کنند.

 

شمه‌ای از خواص کتاب جفر جامع:

کتاب جفر جامع در واقع یک روش از استخراج جفر می‌باشد که به‌ ام‌الحروف معروف است و اکثر علماء قدیم از این کتاب به روش‌های خاص خود استخراج جواب می‌نمودند، علماء این علم شریف برای نوشتن و نگهداری این کتاب گران‌قدر، خواص و منافع زیادی بیان نموده‌اند که هر کس عامل این است باید همیشه با وضو باشد و از کلام کذب و فحش، زبان خود را نگهدارد تا از این این علم نفع عظیم یابد و هر شخصی کتاب جفر جامع را در خانه و یا همراه خود داشته باشد پس رزق و روزی به سوی آن خانه گشوده می‌شود و و افراد خانواده به مراد دلشان خواهند رسید و وجود این کتاب در هر خانه‌ای مانع از زوال و نقصان آن می‌شود و نگهداشتن کتاب اهل خانه را از مرگ فجیع و مفاجات و طاعون و بلاهای آسمانی وآتش سوزی محفوظ خواهد داشت و در آن خانه دزدی نخواهد شد و صاحب خانه دارای عزت و وقار خواهد بود.

 

دانلود کتاب کامل آموزش جفر.pdf

حجم فایل 34,046 KB

 

 تما م كسانی كه با علم جفرسروكاردارند كم و بیش چیزهایی راجع به كتاب « جفرجامع »  می دانند.این كتاب درحقیقت مانند بقیه كتابها نیست ودرآن هیچ مطلب خاصی یا آموزش فرمولهای استخراج جفر و مسائلی مانند اینها نوشته نشده،بلكه این كتاب 784 صفحه دارد كه در هر صفحه آن یك جدولی كشیده شده كه دارای 784 خانه بوده و در هرخانه آن نیز 4 حرف قرار دارد. دراولین خانه از اولین صفحه این كتاب 4 حرف « الف » نوشته شده است . مثل این : 

ا ا ا ا

بقیه خانه ها براساس دایره ابجد نوشته می شود. مثلاً خانه دوّم از صفحه اوّل دارای سه حرف « الف » و یك حرف « ب » می باشد و همینطور الی آخر. آخرین خانه این كتاب نیز با چهار حرف « غ غ غ غ » پر می شود.

كتاب جفر جامع در بردارنده تمام تركیبات چهار حرفی است. چه، تركیبات با معنی و چه تركیباتی كه هیچ معنی ائی ندارند.این تركیبات شامل تمام زبانها می شوند.یعنی از بدو خلقت تا روز قیامت هر چند تاز بان كه در عالم خلق شده، حروف آن ( البته از نظرتلفظی) در این كتاب موجود است. مثلاً كلمه « مِستر » كه در زبان انگلیسی وجود دارد در این

كتاب هست. ویا هركلمه دیگری كه شما تلفظش را بلد باشید وچهار حرفی باشد می توان در یكی از خانه های این كتاب آن را یافت.

 

خاصیت اوّل

اوّلین ومهمترین خاصیت این كتاب آن است كه ، وقتی شخص شروع به نوشتن این كتاب می كند به صورت ناخود آگاهی تمام لغات چهار حرفی را در درجه اوّل و در مرحله بعد لغاتی راكه چهارحرف بیشتر دارند را یكباردر ذهن و ضمیرناخود آگاه خود مرور می كند واین امربرای كسانی‌كه از روشهایی مثل جفر«خافیه » برای استخراج پاسخ سؤالات استفاده می كنندحائز اهمیت است؛زیرا پاسخ هر سؤالی در این روش به صورت تركیبات چهار

حرفی استخراج می شود.بنابراین وقتی كه فردی شروع به نوشتن این كتاب می كند بدون اینكه خودش متوجه باشد هم سؤال وجوابها وحتی اسم اعظم وخیلی ازاسرار دیگر را وارد ذهن نیمه آگاه خود می كند تا در موقع لزوم از آنها استفاده كند.

خاصیت دوّم

دومین خاصیت مهم این كتاب آن است كه، چون سؤال و جواب با یكدیگر ارتباط تنگاتنگی دارند، لذا موقعی كه نوشتن این كتاب تمام می شود،ضمیر باطن فردتمام این ارتباطات مخفی را به صورت عملی تجربه می كند و به عبارت دیگر درون ذهن ناخود آگاه شخص،ارتباطی پنهانی بین حروف سؤال و جواب برقرار می شود و وقتی كه فرد سؤالی را طرح می كند جواب به او الهام می شود.

خواص دیگر كتاب جفرجامع

استادان علم جفر برای خود كتاب هم خواص زیادی را ذكر كرده اند. از جمله اینكه، نگاهداشتن این كتاب در منزل باعث افزایش رزق و روزی می شود. همچنین به خواست خدا از سرقت و مرگ مفاجات و بسیاری از اتفاقات دیگر جلوگیری می كند. تمام این موارد تجربه شده ومطلب درست است. این كتاب تمام آیات قرآن و احادیث پیامبر( ص ) و ائمه ( ع ) را درخود دارد. از آن گذشته ، اسم اعظم خدا هم درون تركیبات این كتاب موجود است.

نوشتن این كتاب به امیر المؤمنین علی ( ع ) نسبت داده می شود وبه نظربنده از عهده یك فرد عادی خارج است كه به راز حروف پی برده باشد. كسی كه با این كتاب و رمزو راز آن آشنا باشد می داند كه بنده چه می گویم. در نظر یك شخص عادی این كتاب فقط حاوی تركیبات حروف است، اما در نظر یك استاد علم جفر این كتاب دارای شگفتیهای زیادی است كه در دوره آموزش استخراج از كتاب جفرجامع به آن پرداخته ایم.

گذشته از خواصی كه گفته شد، خود صفحات این كتاب هم دارای خاصیتهای جداگانه ای است كه در قسمتهای بعدی به آن خواهیم پرداخت.

دركتب قدیمی برای نویسنده این كتاب هم منافعی ذكر كرده اند، از جمله اینكه : نویسنده این كتاب اگر آن را نوشته و در خانه خود نگاهدارد همیشه به مراد دل خود خواهد رسید و هرگز زوال و نقصان به دولت و حشمت وی نخواهد رسید.

 و هر كس كه هر روز صفحات این كتاب را مطالعه كند ملازمت او در خدمت حضرت صاحب الزمان ( ع ) خواهد شد و همچنین اگركسی هر مشكلی كه داشته باشد هر روز صبح بعد از نماز صبح صفحات این كتاب راملاحظه كرده و این ذكر را تا 40 روز بخواند پس چهل روز نشده مراد او به فضل خدای تعالی برآید و ذكر این است :

( یا رحمن كلّ شئ و راحمة و رازقة یا رحمن )

نوشتن این كتاب زمان طولانی وقت می بردو اگر كسی بتواند هر روز یك صفحه ازآن را مرتب بنویسد 784 روزطول می كشدتا آن را تمام كند.اساتید علم جفر ساعات بخصوصی رابرای نوشتن این كتاب ذكر كرده اند كه در كتاب« آموزش روش نگارش كتاب جفر جامع » به تمام این مطالب پرداخته ایم.

بنده خود بشخصه تعدادی از خواص این كتاب را به چشم خویش مشاهده كرده و در عمل تجربه نموده ام.مثلاًدرباب جلوگیری ازسرقت منزل و یا جلوگیری از مرگ مفاجات، دو اتفاق در منزل‌خود ما رخ دادكه هردوی این اتفاقات بعد از قرار دادن این كتاب شریف درمنزل بود.البته باید توجه داشت كه تمام خواصی كه برای این‌كتاب ذكر شد، به خواست و اذن خدای تعالی امكان پذیرمی باشد و بس.

 

 

 

Colors