Text Size

تا زدن تی شرت در چند ثانیه

تا کردن پیراهن بسیار آسان است...در چهار ثانیه و حتی کمتر ...میتوانید این کار را انجام دهید.

 آموزش تا زدن پیراهن یا تی شرت

 به صورت تصویری:

 

http://jadvalosargarmi.com

و این نیز روش تنبلها در تا زدن تی شرت و گذاشتن آن در کممممد؟

 

http://jadvalosargarmi.com

 

 

Colors