Text Size

شیاطین در لباس بیگانه های فضایی
مطلب گرد آوری شده به مبحث یوفو ها (بشقاب پرنده ها) و مکتب های نوظهور شیطانی میپردازد که جالب و تامل برانگیزاست.
... در این راستا پیروان جن و انس ابلیس،در جبهه ها و لباسهای مختلف مشغول فعالیتند که سیبل اهدافشان نیز بیشتر نسل جوان می باشند و با فریب و ارعاب و ترفند های گوناگون سعی در زدودن اندیشه الهی و فطرت پاک انسان هستند .
Colors